Användaravtal

1. www.prelease.se (Nedan kallat Prelease) tillhandahålls som en kostnadsfri tjänst av Umeå Release Finans AB (Nedan kallad RF) till de Samarbetspartners (Användarens företag/Användarens arbetsgivare) som verkar under giltigt samarbetsavtal med RF avseende leverantörsfinansiering. När Du som brukare godkänner dessa villkor intygar Du att Du tagit del av dem och förbinder Dig att följa dem samt att misskötsel i användandet av Prelease eller bristande efterlevnad av detta Användaravtal kan medföra att Du (Nedan kallad Användaren) blir avstängd från tjänsten.

2. Användaren innehar rätten att bruka Prelease endast då Användaren är anställd av samma Samarbetspartner som vid godkännandet av dessa Användarvillkor. Så fort Användaren får kännedom om att denne ska avsluta sin anställning är Användaren skyldig att utan omgående och utan dröjsmål anmälda detta till RF. Användaren är medveten om att det i detta fall endast är Samarbetspartnern som kan godkänna fortsatt användande av Prelease.

3. Användaren åtar sig att visa normal aktsamhet och skydda sin dator, läsplatta, telefon, nätverk och internetaccess mot obehörig åtkomst, t ex genom att använda säker inloggning, uppdaterade antivirusprogram och brandväggar. Vidare ska Användaren förvara Inloggningsuppgifter på ett så säkert sätt att dessa inte kan åtkommas av obehörig.

4. Användningen av Prelease får endast ske i akt och mening att göra affärer tillsammans med RF. Prelease får t ex inte användas för kreditkontroller av kunder med vilka Användaren inte avser skapa leasing- eller hyresaffärer med tillsammans med RF. I det fall ett oskäligt antal kreditkontroller utförts i förhållande till det antal leasing-/hyresaffärer som Användaren gjort med RF, äger RF rätt att omgående stänga Användarens access till Prelease. Användaren åtar sig vidare att alltid följa de riktlinjer för användandet av Prelease som RF vid var tid meddelar.

5. RF har inte något ansvar för den information och det material som Användaren lagrar eller lägger ut på Prelease. Användaren är ansvarig för att informationen är korrekt och inte lagras i strid med gällande lagstiftning. Användaren förbinder sig vidare att i brukande av Prelease, hålla sig till ett affärsmässigt språkbruk som inte på något sätt kan uppfattas som stötande, rasistiskt, eller på annat sätt kränkande.

6. Användare som avser avsluta sin anställning hos Samarbetspartner, med vilken denna rätt om användande av Prelease är en förutsättning för, Användaren förbinder sig att omedelbart meddela RF om Användaren avser sluta sin anställning eller av annan anledning ska avregistreras som användare i Prelease samt vilket datum detta skall ske. Användaren ska hålla RF skadeslös för alla eventuella skador, förluster eller krav som kan riktas mot RF med anledning av att Inloggningsuppgifter eller kundinformation kommer till obehörigs kännedom.

7. RF garanterar inte tillgång till Prelease och ansvarar inte för skada eller förlust som kan drabba Användaren eller Samarbetspartnern genom att Användaren inte får tillgång till Prelease (till exempel på grund av underhåll eller driftsavbrott) eller skada som i övrigt kan drabba Användaren eller Samarbetspartnern vid nyttjandet av Prelease.

8. Användaren är medveten om att all information i Prelease är sekretessbelagd och åtar sig att behandla dessa uppgifter strikt konfidentiellt. Användaren är också medveten om att all information lagrad i Prelease om Användarens affärer och kunder är RF:s intellektuella egendom.

9. RF har rätt att omgående och med omedelbar verkan, utan föregående meddelande därom, göra ändringar eller justeringar i Prelease eller begränsa tillgången till Prelease om det, enligt RF bedömning, är nödvändigt för att förhindra skada eller på grund av andra skäliga orsaker vilka de vara må. RF har också rätt att göra ändringar av information som lagras i Prelease om det är nödvändigt för driften av Prelease eller om uppgifter lagrats i strid med gällande lagstiftning eller i strid med detta Avtal. RF förbehåller sig rätten att av administrativa skäl löpande ändra i lagrade kontrakt/dokument i Prelease.

10. RF äger rätt att, utan föregående meddelande, avstänga eller frånta Samarbetspartnern och/eller Användaren tillgången till Prelease och anvisa annat sätt på vilket kreditansökan och kontraktsutskrift ska ske. Om Samarbetspartnern eller Användaren åsidosätter dessa villkor, eller om det samarbetsavtal som ingåtts mellan Samarbetspartnern och RF Upphör att gälla, har RF rätt att omgående avstänga eller frånta Samarbetspartnern och/eller Användaren tillgången till Prelease. Det samma gäller om Användaren eller Samarbetspartnern varit inaktiv, dvs inte registrerat en affär de senaste 30 dagarna.

11. Användarens och/eller Samarbetspartnerns tillgång till Prelease upphör utan särskild uppsägning om RF, oavsett anledning härtill, upphör med att erbjuda Prelease eller förhindras att använda Prelease eller infrastruktur eller annat system eller mjukvara som är en förutsättning för drift eller underhåll av Prelease.

12. RF kommer att behandla information om Användaren och av Användaren genererad data i syfte att administrera Användarens nyttjande av Prelease. Informationen kommer att behandlas i syfte att administrera detta avtal och tillgången till Prelease samt till utvecklingen av Prelease. Användaren godkänner också och är medveten om att information kan och får nyttjas av bolag som ingår i eller är delägare i RF eller RF:s koncern samt till Samarbetspartnern, dvs Användarens arbetsgivare/företag.

13. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

14. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Användaren att RF behandlar och lagrar Användarens personuppgifter samt data genererad av Användaren i enlighet med det ovanstående.

Användaravtal_Brukare_1403:1_ www.prelease.se

En
smidig
affär.

Välkommen till portalen för smidiga affärer.

Release Finans releasefinans.se support@releasefinans.se 090-6904040 Box 29, 901 02 Umeå